Site icon BrokersOfForex.com

AvaTrade

AvaTrade (dawniej AvaFx) to broker działający od roku 2006 z siedzibą główną w Dublinie. Spółka działająca w Unii Euro­pejsk­iej jest nadzo­rowana i regulowana przez Bank Centralny Irlandii (CBI – Central Bank of Ireland). Broker ma bogatą ofertę dostępnych rynków, obecnie dostępne są kontrakty CFD na waluty, krypto­waluty, akcje, indeksy, obligacje, towary oraz inne instru­menty finansowe. AvaTrade pozwala na wybór między kontem standar­dowym ze stałym spreadem, a kontem floating ze spreadem zmiennym. Dostępne są dwie podsta­wowe platformy inwesty­cyjne: MetaTrader4 oraz AvaTradeGO, obie umożli­wiają handel poprzez urządzenia mobilne.

AvaTrade – Bezpieczeństwo Funduszy

  • spółka AVA Trade EU Ltd jest nadzorowana przez Centralny Bank Irlandii (CBI)
  • środki klientów są przechowywane na wydzielonych rachunkach, oddzielone od funduszy brokera
  • obowiązuje ochrona przed ujemnym saldem
Otwórz Rachunek Demo
Otwórz Rachunek Rzeczywisty
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Podstawowe informacje o AvaTrade

ad­res stro­ny www.­ava­trade.­pl
rok zało­że­nia2006
krajIrlan­dia
regu­lacje CBI (Irlandia)
stro­na w j. pol­skim tak
obsłu­ga w j. pol­skim tak
han­del PLN tak
scalp­ing tak
he­dg­ing tak
me­to­dy wp­łat i wy­płatprzelew bankowy, karta kredytowa
kon­to de­mo tak

AvaTrade - rodzaje kont rzeczywistych

na­zwa
Standard
Floating
mini­malny de­po­zyt
100$
100$
ma­ksy­ma­lna dźwi­gnia
1:30
1:30
mi­ni­ma­lna wiel­kość pozycji
0,01 lota
0,01 lota
wa­lu­ta kon­ta
USD, EUR
USD, EUR
plat­formy tran­sa­kcyjne
MT4, AvaTra­deGO
MT4
spre­ady
sta­łe
zmi­en­ne
EUR­/USD
1,9
1,5
USD­/JPY
2,0
1,6
GBP­/USD
2,4
2,0
pro­wi­zja
-
-

In­stru­men­ty fi­nan­so­we (CFD)

pary walu­to­we 60meta­le szla­che­tne
ak­cje 100+suro­wce ene­rge­ty­czne
in­de­ksy 15+to­wa­ry mi­ęk­kie 5+
obli­ga­cje 5kry­pto­walu­ty 5+

Promocje brokera

aktualnie brak promocji
Strona Brokera
Lista Brokerów Forex

średnia: 3.6   liczba ocen: 5

Dodaj swoją opinie o brokerze AvaTrade.

Zasady dodawania komentarzy.

Exit mobile version